Werkwijze

De begeleiding
002
 Paard als spiegel voor gedrag...

  Leren -  omgaan -  met - je - talent

 • Portfolio waarbij het kind bepaald
 • Handelingsplan voor ouders en scholen

Kerndoelen van de begeleiding
Verbeteren van de

 1. Sociale vaardigheid
 2. Zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 3. Reflectie
 4. Balans
 5. Motoriek
 6. Oriëntatie in Ruimte en tijd
 7. Portfolio en evt. handelingsplan

Hoe?
Door het bieden van vrijheid van keuzemogelijkheid n.a.v het portfolio van het kind en een uniek
individueel handelingsplan + evaluatie

Registratiemiddel
Portfolio; kind is eigenaar van het 'probleem'
Op verzoek; handelingsplan voor de ouders

Uitwerking keuzepakket
Ik werk met verschillende expertises samen zodat er ‘zorg op maat’ geleverd wordt.
Een uitwerking van de verschillende keuze mogelijkheden of een combinatie van het keuzepakket.

Begeleiding vanuit PGB:
Er is keuze uit verschillende activiteiten
1. Paardrijden op therapeutische basis;
    verzorgen, rijden, gymnastische oefeningen, balanceren, knuffelen en een buitenrit
2. Circus spelen; acrobatiek en balanceren
3. Yoga voor kinderen

4. Davis counseling (dyslexie specialiste)
5. Muziekleer
6. Theater maken

004
Balans te paard....

Of remedial teaching vanuit LGF / Zorgverzekeraar

Hier is keuze uit:

7. Concrete hulp met orthodidactische middelen op school/thuis
8. Hulp bij aanvraag PGB/LGF
9. Diagnosestelling voor indicatie bij aanvraag PGB/LGF

10. Keuze uit verschillende werkvormen

006

Remedial teaching:

Wat is Remedial Teaching?
“Het is een vorm van hulpverlening aan leerlingen met specifieke (didactische) hulpvragen,
individueel of in een groep”.
De hulp kan inhouden:

 • Het onderzoeken van kinderen
 • Het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen
 • Het selecteren van (ortho)didactische materialen en leer- en hulpmiddelen t.b.v de handelingsplanning
 • Het overleggen over afstemming van de hulp met de groepsleerkracht en/of ouders.

Doelgroep: Kinderen van 4 t/m 16 jaar
Werkwijze:
In een gesprek (interview, vragenlijst, diagnostisch gesprek) met het kind stem ik af op de
hulpvraag. Vaak weet een kind heel goed te verwoorden wat er mis is.
De motivatie van het kind speelt ook een belangrijke rol in het afstemmen van de hulpvraag.
Daarna volgen gesprekken met de ouders, leerkracht, dossieronderzoek en observaties op school.
N.a.v dit onderzoek wordt er een individueel, uniek handelingsplan opgesteld.
Ook wordt er een portfolio aangelegd. Dit gebeurt samen met het kind.
Door het houden van een gesprekje met het kind kijk ik wat de interesse en motivatie van het kind
zijn, dit neem ik als uitgangspunt voor het handelingsplan.
In samenspraak met het kind worden de leerdoelen vastgelegd in het portfolio.
Elke 6 weken wordt er geëvalueerd; het portfolio én het handelingsplan wordt af/bijgestemd.

Ik werk met de achterliggende filosofie van het “Natuurlijk Leren” waarbij uitgegaan wordt van
de talenten van kinderen en door deze punten te sterken, wordt het ‘probleem’ gecompenseerd
door de kinderen zelf.
Ook heb ik affiniteit met het Montessorionderwijs omdat het Montessori materiaal heel
concreet/tastbaar is en een zelfcontrolerend vermogen bezit zodat het kind ‘het zelf’ kan
ontdekken met hulp van de RT-er. Het motto ‘zorg op maat’ in combinatie met
bijvoorbeeld het leren werken met paarden, het maken van circus e.a keuze mogelijkheden
werkt motiverend t.a.v het willen leren en kunnen focussen/concentreren’.
Het werken met paarden is bevorderend voor een heleboel psychomotorische capaciteiten zoals
spiertonus, coördinatie, tijd -ruimteoriëntatie, evenwicht en een gevoel voor ritme
(bevorderend voor de taalontwikkeling). De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt
bevorderd door de drie- dimensionale beweging van het paard.

Deze vorm van stimulans geeft een verbeterde samenwerking tussen de linker –en
rechterhersenhelft. Werken met paarden, circus maken e.a. keuzewerkvormen om uw kind  'in
balans' te krijgen. Samen met het kind wordt besproken waar het goed in is, of waar
de interesses/talenten liggen en waar het tegenaan loopt.
Dan start het onderzoek. Hierna wordt er een handelingsplan opgesteld.
Deze is voor de ouders en de school. Het portfolio is er voor het kind en mijzelf.
Samen met het kind en mijzelf vindt er om de 6 weken een gesprek plaats waar het kind
vertelt waar het zich op de lijn bevindt en met bewijs komt om dit te onderbouwen.
Bewijs kan zijn; een werkstuk, een boekverslag, een toets, kunstwerk, voorstelling geven,
evenwichtsoefening te paard etc.
Het portfolio werkt tweeledig ook mijzelf draagt bewijs aan om aan te geven of gestelde
doelen zijn behaald en het bolletje wordt samen geplaatst.
Zo wordt het kind ‘eigenaar’ van zijn/haar eigen ontwikkeling en kunnen wij
samenwerken aan de gestelde doelen. Deze worden zichtbaar in een ontwikkelingslijn,
waar het kind:
Starter-----------O--------------gevorderd----------------------------expert is.
Het bolletje geeft aan waar het kind zich bevindt.
Het handelingsplan wordt na 6 weken geëvalueerd en eventueel bijgesteld, zo ook het portfolio.
Daarna wordt het ter goedkeuring van de ouders voorgelegd en voor akkoord ondertekend.
Het portfolio wordt door het kind en de mij ter goedkeuring ondertekent.

(dmv X-sje of omtrekken van de hand)
Het kind heeft hier de grootste inspraak daar er wordt uitgegaan van een bepaalde motivatie.
Zonder motivatie is er naar mijn inziens geen ingang tot leren.
© 2009 Natuurlijk kinderen in balans