Uitwerking keuzepakket

Ik werk met verschillende expertises samen zodat er ‘zorg op maat’ geleverd wordt.
Een uitwerking van de verschillende keuze mogelijkheden:

1. Werken met paarden; verzorgen, rijden, gymnastische oefeningen, knuffelen en een buitenrit
2. Circus spelen; acrobatiek en balanceren
3. Yoga voor kinderen

4. Concrete hulp met orthodidactische middelen op school/thuis
5. Davis counseling (dyslexie specialiste)
6. Muziekleer
7. Theater maken
8. Hulp bij aanvraag PGB/LGF
9. Diagnose stelling voor indicatie bij aanvraag PGB/LGF


Ad 1: Werken met paarden; verzorgen, rijden, gymnastische oefeningen, knuffelen en een buitenrit
Samen met een gediplomeerde instructeur en mijzelf als rt-er kan een behandeling uit een aantal sessies ‘werken met paarden’ bestaan. De kinderen worden getraind op zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, evenwicht, motivatie, motoriek, overwinnen van angsten  en reflectie vanuit de paarden. Paarden spiegelen gedrag; als een kind heel druk is (ADHD bijv.) reflecteert een paard dit door ook onrustig te worden. Een kind wordt hierdoor gedwongen naar zijn eigen gedrag te kijken en leert hier beter mee om te gaan. De evenwichtsoefeningen te paard zijn m.n. gericht op een verbeterde werking tussen de linker –en de rechterhersenhelft. Ook de motoriek komt aan bod door het poetsen van de paarden en de drie-dimensionale beweging van het paard wat het lichaam laat meebewegen wat goed is voor de motoriek en gevoel voor ritme.
De kinderen rijden zonder zadel en bitloos. Dit is bewust gedaan opdat de kinderen de paarden beter voelen en vice versa.
De paarden zijn getraind volgens de Natural Horsemanship. Hierbij verwijs ik naar de site van bijv. Emiel Voest en anderen.
Op deze sites wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om een paard een zo natuurlijk mogelijke omgeving te bieden en dat de relatie tussen mens en paard gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Dit is een belangrijke voorwaarde wil je op een veilige en verantwoorde manier de sessies ‘werken met paarden’ waarborgen.
NB: Als een paard 23 uur per dag op stal staat kan je niet van een paard verwachten rustig te zijn!
Mijn paarden staan 24 uur op een weiland met voldoende graas-/schuilgelegenheid en in kudde verband.
Zodoende zijn zij rustig en betrouwbaar. De sessies bestaan uit; de paarden ophalen, poetsen en verzorgen,  paardentaal leren (non-verbale signalen leren) rijden met evenwichtsoefeningen, loswerken (spiegelen), aanleren van het principe wijken voor de druk, knuffelen en wij evalueren in het bos tijdens het eten van een broodje. Wat ging er goed en wat kan beter ?


Foto’s van het werken met paarden:

1
Mijn nichtje, Bono en ik in volle vrijheid... 
  2
Bono en mijzelf tijdens een freestyle demo....
 

f
3
Gymnastische oefeningen......    
  4Einde van de les; ontspanningsoefeningen............  

f
5
Bonnie lacht mij uit...........   ; )))    
  6  De paarden poetsen is ook onderdeel van het werken met paarden.......  


Ad 2:Circus spelen; acrobatiek en balanceren
Zij kunnen ook ingezet worden als onderdeel van de begeleiding.
Capriool richt zich vooral op 'sociaal' circus, dat wil zeggen het gaat ons niet in de eerste plaats om het kunstje, maar meer om de weg er naar toe.We richten ons op doelgroepen die niet zo snel met circus in aanraking komen. Zo hebben we in de afgelopen jaren tal van asielzoekerscentra bezocht om daar met de kinderen circus te spelen en een voorstelling te maken. Verder zijn we druk bezig met het ontwikkelen van het concept buurtcircus. Kijk op de pagina
Buurtcircus voor meer informatie. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Via de link kom je op de site van
http://www.stichtingcapriool.nl/index.php voor meer informatie.
Er kunnen ook onderdelen apart aangeboden worden als; jongleren, acrobatiek, koorddansen e.a onderdelen...


f7
  8  

Ad 3: Yoga voor kinderen
Als onderdeel van de begeleiding kan er ook een aantal sessies ‘yoga’ aangeboden worden.
Dit ter bevordering van de innerlijke rust, verbetering van de balans en lenigheid. Ik geef deze lessen zelf, na jaren van ervaring in het lesgeven op een Montessorischool, waar yoga onderdeel van de gymles was.


http://www.bstroubadour.nl/YOGA01.jpg

Ad 4: Concrete hulp met orthodidactische middelen op school/thuis
M.b.v concreet materiaal (Montessori en ander hulpmateriaal) laat ik het kind concreet zien hoe bijv. de getallenlijn werkt. Hierbij gaat het om cognitieve vaardigheden als inzicht in de getallenwereld, de klok, het meten, geometrische figuren leren etc. Maar ook het begrijpend lezen dmv plaatjes in een tekst leren interpreteren, alinea indeling etc.
Het aanvankelijk lezen (beginnend) lezen wordt aangeboden en de letters aangeleerd. Met leuke software en spelletjes leert het kind spelenderwijs de schoolse vaardigheden. Hierbij wordt er op een positieve manier vanuit het kind zijn/haar talent/beginsituatie gewerkt. De beginsituatie wordt bepaald door het afnemen van bepaalde toetsen. Na ongeveer 4 weken wordt er geëvalueerd door het afnemen van dezelfde toets. Zo kan ik zien of het kind de gestelde leerdoelen heeft behaald.
Deze worden met zowel het kind als de ouders besproken en wordt de begeleiding gestopt of gecontinueerd.

Ad 5: Davis counseling (dyslexie specialiste)
Deze sessies zijn met name geschikt voor kinderen met dyslexie. Zij worden gegeven door Jola Geldermans die hiervoor de Davis opleiding heeft gevolgd. Davis Counseling is een persoonsgerichte werkwijze op maat om leer-, en concentratieproblemen aan te pakken. De aanpak is individueel en geschikt voor kinderen en volwassenen met problemen bij o.a. dyslexie, dyscalculie, communicatie, coördinatie, ADHD en ADD.
Davis Counseling, voluit 'Davis® Oriëntatie Counseling' genoemd, werd ontwikkeld door Ron Davis, die er op 38-jarige leeftijd in slaagde zijn eigen dyslexie te corrigeren. Ron Davis ontdekte dat zijn dyslexie te maken had met
non-verbaal denken en desoriëntatie.

Ron Davis zag dat sommige non verbale denkers, zoals hijzelf, desoriëntatie onbewust gebruiken om bepaalde waarnemingsproblemen op te lossen. Hierdoor kunnen ze op veel terreinen buitengewone prestaties leveren.  Het loopt echter vast bij het werken met symbolen, zoals letters en cijfers, sommige woorden en abstracte begrippen.
Door desoriëntatie worden de waarnemingen ongemerkt vervormd, er ontstaat verwarring waardoor fouten gemaakt worden.
Ronald Davis verkeerde tot zijn achtendertigste in de situatie dat zelfs het lezen van een straatnaam een half uur kostte.
Tot overmaat van ramp kon hij tot zijn zeventiende niet spreken. Nu geeft hij lezingen om het ouders mogelijk te maken kinderen uit de situatie te helpen waar hijzelf jarenlang in zat. Niet ondanks zijn dyslectische problemen, maar dankzij zijn gave werd Davis ingenieur en heeft hij onder meer apparatuur ontwikkeld bij de NASA.
Omdat dyslectici voornamelijk in beelden denken en niet met de klanken van een woord, hebben ze de meeste problemen met woorden die geen mentaal beeld oproepen. Ron Davis heeft tot nu toe 217 "trigger woorden" genoteerd. Het zijn de alledaagse woorden zoals: en, de, als, er, voor. Tijdens de counseling worden deze woorden 'verbeeld' in klei, met de juiste spelling en de betekenis erbij. Op deze manier worden de woorden 'eigen' gemaakt, meerdere zintuigen worden ingeschakeld waardoor leren, onthouden en herinneren gemakkelijker is.
Website Jola: www.leerwegbegeleiding.nl
Website Davis counceling: www.davisdyslexie.nl/davis.htm

Ad 6: Muziekleer
Muziek kan ook een ingang zijn tot leren. Vaak wordt de woordenschat makkelijker uitgebreid dmv een liedje.
Ik speel gitaar en ken vele liedjes voor zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw kinderen. Maar ook dans, ritme (trommels) ed. behoren tot de mogelijkheden.

De afbeelding “http://www.sj-signature.nl/verk/INSTR/Akko_bestanden/image006.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat. 

Ad 7: Theater maken
Theater kan ook onderdeel zijn van de begeleiding. Vaak hebben kinderen met (faal)angsten, problemen met spreken in het openbaar, assertiviteitsgebreken en andere blokkades baat bij even iemand anders spelen. Dit kan dmv poppenkast, rollenspel en het maken van een voorstelling.
Het kind komt ‘los’ van zichzelf en leert door het aangaan van een andere rol hoe het zich kan manifesteren in bepaalde situaties. Denk maar aan pesten op school, niet de vinger op durven steken, een spreekbeurt doen etc. Door theater te maken kan het kind over zijn/haar angsten heen komen en over een drempel heen helpen. Dit gebeurd met een deskundige op het gebied van theater maken; Hanneke de Reus.
e-mailadres:
hannekedereus@yahoo.com

De afbeelding “http://www.kindertheatergrrr.nl/pict/circus_13_web.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

Ad 8: Hulp bij aanvraag PGB/LGF

Een budget voor school (LGF of ‘rugzak’) of een budget voor externe hulp buiten de school om ( PGB) geeft bij aanvraag soms problemen. Ik kan hierbij helpen of de aanvraag voor u doen. Wel moet ( ouders hebben hierin meer zeggenschap gekregen) u er bepaalde formulieren voor invullen die ik u kan aanreiken. De afhandeling en continuering kan ik voor u doen.
Hierbij is belangrijk welke indicatiestelling uw kind heeft. Men gaat uit van REC’ s die zijn verdeeld in clusters:

Cluster 1: Scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn.
Cluster 2: Scholen voor kinderen met communicatieve problemen, waaronder autisme, slechthorendheid en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen.
Cluster 3: Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK), kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) en meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen)
Cluster 4: Scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. (ZMOK, Pedologische Instituten (PI), LZK met psychiatrische problematiek).

Het kan ook om een combinatie van meerdere clusters gaan. Dit moet bepaald worden door een onafhankelijke persoon als bijv. een kinderpsycholoog die aangesloten is bij het NIP/GZ.
De indicatiestelling bepaald of uw kind recht heeft op een LGF dan wel een PGB.

LGF (rugzak): De indicatie moet aangeven in welk cluster uw kind zit. Een aanmelding kan voor zowel het speciaal onderwijs als het reguliere basisonderwijs zijn. De wet ‘Passend Onderwijs’ aanvang 2011, maakt dat het speciaal onderwijs in feite gaat verdwijnen (inclusief onderwijs) en dat in principe elk kind welkom is in het regulier onderwijs. De extra ingekochte zorg (rugzak) moet het voor álle kinderen mogelijk maken in het reguliere onderwijs te blijven. 

PGB: Dit is een privé budget bedoeld om, buiten de school om, extra hulpmiddelen, begeleiding en ondersteuning aan de ouders te bieden. Ouders kunnen ervoor kiezen dit budget zélf te beheren of het uit te besteden. Ook hierbij kan ik u van dienst zijn.
Niet iedereen weet wat een Persoons Gebonden Budget (PGB) inhoudt en hoe de aanvraag hiervan verloopt. Ook hierbij kan ik u mijn hulp aanbieden.

Ad 9: Diagnose stelling voor indicatie bij aanvraag PGB/LGF
Ik werk samen met drs. M.C.G Joep van Vugt GZ, kinder– en jeugdpsycholoog NIP, hij is bevoegd om een diagnose te stellen zodat er een aanvraag voor een PGB/LGF gedaan kan worden. Ook adviseert hij mij bij bepaalde onderzoeken.
Het afnemen en uitwerken van een psychologisch onderzoek en het opstellen van een onderzoeksverslag kost 72,50 euro per uur. (6 tot 12 uur)
Website Joep:
www.tienvoortien.nl
12

Deze onderdelen kunnen met elkaar gecombineerd worden maar ook afzonderlijk worden aangeboden.
Dus er is voor elk kind wat wils! Uitgaand van de motivatie en talenten van het kind kan er ‘zorg op maat’ geboden worden....

Tot ziens!

Groetjes van Bono, Bonnie en Loeki

© 2009 Natuurlijk kinderen in balans